fbpx

Tájékoztató céja:

Mi, a honlap üzemeltetői (lásd III. bekezdés), ezúton tájékoztatjuk a személyes adatok kezelése körében követett gyakorlatainkról, az adatok védelme érdekében megtett szervezési és technikai intézkedéseinkről, valamint a látogatók ezzel kapcsolatos jogairól, és azok érvényesítésének lehetőségeiről. A Tájékoztató kialakításakor figyelembe vettük az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 Rendeletében („Általános Adatvédelmi Rendelet” vagy „GDPR”), az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény („Infotv.”), a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”), továbbá a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény („Grtv.”) rendelkezéseit.

Tájékoztatunk, hogy adataidat a szerződés teljesítése és a szerződés feltételeinek későbbi bizonyítása érdekében tároljuk. Adataidat harmadik félnek nem adjuk át, kivéve, ha a szerződés teljesítésekor a harmadik fél, mint cégünk alvállalkozójaként működik együtt (pl. könyvelő). Ekkor azonban az alvállalkozók Adatkezelők által átadott személyes adatokat semmilyen módon nem jogosultak megőrizni, felhasználni, illetve további személyeknek átadni továbbá a megismert adatok esetleges szenzitivitása miatt titoktartási kötelezettséggel rendelkeznek.

Adatkezelő megnevezése:

Név: Heim Timea Szilvia (továbbiakban Adatkezelő)

Székhely: 2330. Dunaharaszti, Akácfa u 30.

Elérhetőségek: 36/20-346-7350

Nyilvántartási szám:  54156445

E-mail: Lilla@Levendula-Lilla.net, Titkarsag@Levendula-Lilla.net

Adatvédelmi kérelmével, adatkezeléssel kapcsolatos kérdéseivel írásban fordulhat a fenti címek valamelyikére.

II. Értelmező fogalmak

1. Érintett/felhasználó: Bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy – közvetlenül vagy közvetve – azonosítható természetes személy;

2. Személyes adat: Az érintettel kapcsolatba hozható adat – különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret –, valamint az adatból levonható az érintettre vonatkozó következtetés;

3. Különleges adat:

a.) A faji eredetre, a nemzetiséghez tartozásra, a politikai véleményre vagy pártállásra, a vallásos vagy más világnézeti meggyőződésre, az érdek-képviseleti szervezeti tagságra, a szexuális életre vonatkozó személyes adat,

b.) az egészségi állapotra, a kóros szenvedélyre vonatkozó személyes adat, valamint a bűnügyi személyes adat;

4. Hozzájárulás: Az érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok – teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő – kezeléséhez;

5. Tiltakozás: Az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatainak kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését kéri;

6. Adatkezelő: Az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszköz) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajtatja;

7. Adatkezelés: Az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése;

8. Adattovábbítás: Az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele;

9. Nyilvánosságra hozatal: Az adat bárki számára történő hozzáférhetővé tétele;

10. Adattörlés: Az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem lehetséges;

11. Adatmegjelölés: Az adat azonosító jelzéssel ellátása annak megkülönböztetése céljából;

12. Adatzárolás: Az adat azonosító jelzéssel ellátása további kezelésének végleges vagy meghatározott időre történő korlátozása céljából;

13. Adatmegsemmisítés: Az adatokat tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése;

14. Adatfeldolgozás: Az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve hogy a technikai feladatot az adatokon végzik;

15. Adatfeldolgozó: Az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely az adatkezelővel kötött szerződése alapján – beleértve a jogszabály rendelkezése alapján történő szerződéskötést is – adatok feldolgozását végzi;

16. Adatfelelős: Az a közfeladatot ellátó szerv, amely az elektronikus úton kötelezően közzéteendő közérdekű adatot előállította, illetve amelynek a működése során ez az adat keletkezett;

17. Adatközlő: Az a közfeladatot ellátó szerv, amely – ha az adatfelelős nem maga teszi közzé az adatot – az adatfelelős által hozzá eljuttatott adatait honlapon közzéteszi;

18. Adatállomány: Az egy nyilvántartásban kezelt adatok összessége;

19. Harmadik személy: Olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval;

III. A honlap üzemeltetői, Adatkezelők adatai

IV. Általános tudnivalók

A vállalkozás nem folytat olyan tevékenységet, amely indokolttá tenné adatvédelmi tisztviselő kinevezését.

V. Tárhely szolgáltató

Név: Dotroll Kft

Székhely:1148. Budapest, Fogarasi út 3-5.

E-mail: support@dotroll.com

Weboldal: www.dotroll.com

VI. Adatkezelési irányelvek

Adatkezelők tevékenységének adatkezelései önkéntes hozzájáruláson, illetve törvényi felhatalmazáson alapulnak. Az önkéntes hozzájáruláson alapuló adatkezelések esetében, az Érintett a hozzájárulását az adatkezelés bármely szakában visszavonható.

VI. Kezelt személyes adatok köre, célja, módja és jogalapja

Az adatkezelés időtartama:

Az Érintett hozzájárulása alapján kezelt adatok a hozzájárulás módosításáig, illetőleg visszavonásáig kezelhetők. Az adatkezelés időtartamának lejártával az Érintett személyes adatait az Adatkezelő törölni köteles.

A megrendelésekkel kapcsolatos adatokat –ideértve a telefonos ügyintézés során készült hangfelvételt is- az Adatkezelő az esetleges jogviták során történő bizonyítás érdekében, az általános elévülési határidőig, azaz 5 (öt) évig tárolja.

A számlázással kapcsolatos adatokat az Adatkezelő a számviteli kötelezettségek teljesítés érdekében, a 2000. évi C. törvény 169. §-a értelmében 8 (nyolc) évig, illetve az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. Törvényben meghatározott elévülési időig kezeli

A weboldal független látogatottsági és egyéb webanalitikai adatok kinyerése érdekében a szolgáltató igénybe veszi a Google Analytics szoftvert, ezért ezen adatok vonatkozásában a Google Inc., mint adatfeldolgozó jár el. A Google Inc. Adatvédelmi irányelve a http://www.google.com/intl/hu ALL/privacypolicy.html oldalon érhető el.

A weboldal szolgáltatásait igénybe vevő tudomásul veszi, hogy az adatainak Google általi feldolgozásához a weboldal használatával hozzájárulását adta.

(7) Amennyiben a weboldal egyes szolgáltatásait és oldalait a Szolgáltató a vele üzleti kapcsolatban álló céggel üzemelteti, a Szolgáltató üzemeltető partnere – a Szolgáltató nevében és képviseletében eljárva a Szolgáltató javára – gyűjti a személyes adatokat, amely adatkezelésre szintén a jelen Adatvédelmi Szabályzat rendelkezései vonatkoznak.

(8) Amennyiben a weboldal valamely tartalompartnerével közös szolgáltatást tart fenn, a személyes adatok felhasználási joga közös, azonban a jelen Adatkezelési Szabályzatban foglaltak – a partnerrel fennálló szerződéses kapcsolat során előírt azonos tartalmú adatkezelésre vonatkozó szabályoknak megfelelően – ekkor is irányadóak.

Cookie-k (Sütik)

Az Adatkezelő az Érintett számítógépére anonim igénybe vevő azonosítót (cookie, süti) helyez el, amely önmagában semmilyen módon nem képes az Érintett azonosítására, kizárólag az Érintett gépének felismerésére alkalmas, név, e-mail cím vagy bármilyen más személyes információ megadása nem szükséges, mivel a megoldás alkalmazásakor a Felhasználó az Adatkezelőnek nem ad át személyes adatot, az adatcsere csak és kizárólag a gépek között történik meg.

Adatkezelő a cookie-kat abból a célból kezeli, hogy többet tudhasson meg az Érintettek információhasználati szokásairól és így, javíthassa szolgáltatásai színvonalát, valamint a Portál látogatása során testreszabott oldalakat, marketing (reklám) anyagokat jelentessen meg.

Az Érintettnek lehetősége van arra, hogy böngészője beállításával megtiltsa az egyedei azonosító jel (cookie) elhelyezését a számítógépén. Az Érintett tudomásul veszi, hogy a cookie-k letiltása esetén egyes szolgáltatások nem fognak megfelelően működni.

 Remarketing kódok

A Portálon a Szolgáltató Google Adwords remarketing kódokat használ. A remarketing kód cookie-kat használ, a Portál látogatóinak megcímkézéséhez.

A települt cookie segít abban, hogy a Szolgáltató termékeivel és szolgáltatásaival kapcsolatos hirdetések jelenjenek meg a Portál látogatója által a későbbiekben meglátogatott más, a Google Display, hálózatába tartozó weboldalakon.

Felhasználó a cookie-kat bármikor letilthatja és a hirdetések személyre szabhatja a Google hirdetési beállítások felületén.

Naplóállományok (logfile-ok)

A szolgáltatások igénybevétele érdekében a rendszer automatikusan naplózza az alábbi adatokat:

a felhasználó számítógépének dinamikus IP-címe

a felhasználó számítógépének beállításaitól függően a felhasználó által használt böngésző és az operációs rendszer típusa

a felhasználó weboldallal kapcsolatos aktivitása

Ezen adatok felhasználása egyrészről technikai célok – úgymint a szerverek biztonságos működésének elemzése, utólagos ellenőrzése- szolgál, másrészről az Adatkezelő ezen adatokat oldalhasználati statisztikák készítéséhez, a felhasználói igények elemzéséhez használja fel a szolgáltatások színvonalának emelése érdekében.

2. Kapcsolatfelvétel

A weboldalon elhelyezett, vagy más forrásból megszerzett telefonszámaink és e-mail címeink, valamint a weboldalon található üzenetküldő űrlap segítségével intézett kapcsolatteremtést követően mi, mint Adatkezelők a másik fél adatait nem tároljuk el, azt harmadik félnek nem adjuk ki.

3. Szerződéskötéshez szükséges adatok

A szerződéskötéshez szükséges adatok: Név, e-mail cím, telefonszám, lakcím. Az érintettek körébe az egymással szerződő felek tartoznak. Ezeket az adatokat a hozzájárulás visszavonásáig kezeljük.

Szolgáltatás jellegének megfelelően és a találkozás céljához illeszkedően adatlap kitöltésére kérjük ill. a jelen Tájékoztatóban fel nem sorolt adatkezelésekről az Adatkezelő szintén a személyes találkozás során ad tájékoztatást.

Adatait névvel ellátva eltároltjuk az ügyféladatbázisunkban. Ezzel a célunk a zökkenőmentes kapcsolattartás ügyfeleinkkel, továbbá a későbbiekben új szerződés/megbízás esetén az adatok gyorsabb elhelyezése a szerződéseken.

Facebook oldal és Facebook csoportok

Facebook oldalt és csoportokat működtetünk a honlaphoz kapcsolódóan „Arc-en-ciel pszichológia, tanácsadás”, „Anyasétány” valamint „Vetélés vagy missed ab utáni babavárás” néven. A Facebook oldal üzemeltetésének célja szolgáltatásaink bemutatása, szakmai anyagok, cikkek ismertetése, lelki problémákhoz kapcsolódó írások ismertetése, az együttműködésben dolgozó szakemberek ismertetése, eseményeink ismertetése, népszerűsítése, tájékoztatás aktuális híreinkről, az általunk fontosnak tartott információk megosztása.

A közösségi oldalakon is találkozhatunk személyes adatokkal, ha „like”-olja, kedveli oldalunkat, illetve tagjává vált a csoportnak. Ez esetben látjuk nevét, nyilvános profilját, nyilvános megosztásait és hozzászólásait, hozzájárulása alapján. Ezeket az adatokat nem őrizzük meg, nem végzünk rajtuk műveleteket. Az Adatvédelemmel és adatkezeléssel a Facebook adatvédelmi és adatkezelési tájékoztatója az irányadó. Ön a döntése alapján „like”-olhatja oldalunkat, vagy a ”like”-ot visszavonhatja, dönt arról, hogy be akar-e lépni a csoportba. Visszavonásig, a csoportból való kilépésig vagy az oldalak megszüntetéséig megjelenik a neve az oldalt kedvelők, illetve az csoport tagjai között. Moderálási jogot fenntartjuk magunknak, lehetőségünk van kitiltani személyeket az oldalról, csoportból vagy törölni hozzászólásokat, illetve oldalt törölni vagy archiválni.
Hozzájárulását bármikor visszavonhatja az „Ismerős törlése” vagy „csoportból való kilépés” gombbal, illetve a Facebook aktuális lehetősége szerint. Saját hozzászólásait, megosztásait bármikor törölheti.

(2) Online üzenet küldése, időpont foglalás:

A weboldalon lehetőség van a Szolgáltatóhoz időpontot foglalni, illetőleg egyéb információ kérésére, melynek során az alábbi személyes adatok megadása szükséges: Név, e-mail cím, telefonszám

Az adatkezelés célja: az Érintettek személyre szabott kiszolgálása, illetve az Érintettek kérésére időpont foglalása.

Az Érintett bármikor, ingyenesen kérheti nyilvántartásunkból adatainak törlését, melyet 5 munkanapon belül tudunk végrehajtani. Az Érintett a visszavonó nyilatkozatot megteheti:

az Adatkezelő elektronikus címére küldött üzenetben

(3) Időpontfoglalás

Az adatkezelés célja: Időpontfoglalás a Honlap használata során, terapeutával való (személyes vagy online) kommunikáció igénylése.

Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása, illetve az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 13/A. § (3) és (4) bekezdése.

Csoportos foglalkozások, képzések igénybevétele:

A regisztráció során adatkezelésre vonatkozó tájékoztatóval és/vagy titoktartási nyilatkozattal ellátott dokumentumok kitöltésével van lehetőség részvételre.

Terapeutáink titoktartási kötelezettség betartásával végzik munkájukat és erről tájékoztatják a klienseket is A dokumentáció biztonságos, jogosulatlan személyektől elzárt tárolása biztosított a rendelőben.

VIII. További felek bevonása, az adatokat megismerők köre, adatfeldolgozók:

Számlázás

Név: Billingo online számlázó program

Üzemeltető: Billingo Technologies Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Cím:  1133 Budapest, Árbóc utca 6

Cégjegyzékszám: 01-10-140802

Adószám: 27926309-2-41

Web: www.billingo.hu

Telefon: +36-1/500-9491

Képviseli: Sárospataki Albert vezérigazgató,

Hozzáférés a kiállított számlákhoz.

Google Analytics

Cím: Google Inc. Mountain View, California, USA

Adatvédelmi irányelvek: https://policies.google.com/privacy?hl=hu

IX. Érintett jogai és jogérvényesítési lehetőségei:

Te, mint érintett tájékoztatást kérhetsz személyes adataid kezeléséről, kérheted ezen adatok helyesbítését, illetve – a kötelező adatkezelések kivételével – törlését, visszavonását, élhetsz adathordozási-, és tiltakozási jogoddal az adat felvételénél jelzett módon, illetve fenti elérhetőségeinken.

1. Tájékoztatáshoz való jog

Mi, mint Adatkezelők megfelelő intézkedéseket hozunk annak érdekében, hogy az érintettek részére a személyes adatok kezelésére vonatkozó, a GDPR 13. és a 14. cikkben említett valamennyi információt és a 15-22. és 34. cikk szerinti minden egyes tájékoztatást tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető formában, világosan és közérthetően megfogalmazva nyújtsunk át.

2. Az érintett hozzáféréshez való joga

Jogosult vagy arra, hogy visszajelzést kapj tőlünk arra vonatkozóan, hogy személyes adataid kezelése folyamatban van-e, és ha igen, akkor jogosult vagy arra, hogy a személyes adataidhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapj:

az adatkezelés céljai;

az érintett személyes adatok kategóriái;

azon címzettek, akikkel a személyes adatokat közöltük vagy közölni fogjuk;

a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama;

a helyesbítés, törlés vagy adatkezelési korlátozásának és a tiltakozás joga;

a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga;

az adatforrásokra vonatkozó információ;

az automatizált döntéshozatal ténye, ideértve a profilalkotást is, valamint az alkalmazott logikára és arra vonatkozó érthető információk, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel bír, és az érintettre nézve milyen várható következményekkel jár.

A kérelem benyújtásától számított legfeljebb egy hónapon belül adunk tájékoztatást.

3. Helyesbítés joga

Kérheted tőlünk az általunk kezelt, rád vonatkozó pontatlan, személyes adatok helyesbítését és a hiányos adatok kiegészítését.

4. Törléshez való jog

Az alábbi indokok valamelyikének fennállása esetén jogosult vagy arra, hogy kérésedre indokolatlan késedelem nélkül töröljük a rád vonatkozó személyes adatokat:

személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtöttük vagy más módon kezeltük;

visszavonod az adatkezelés alapját képező hozzájárulásodat, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;

tiltakozol az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre;

a személyes adatokat jogellenesen kezeltük;

a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;

a személyes adatok gyűjtésére információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatban került sor.

Az adatok törlése nem kezdeményezhető, ha az adatkezelés szükséges:

a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából;

a személyes adatok kezelését előíró, az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása céljából;

a népegészségügy területét érintő, vagy archiválási, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból, közérdek alapján;

vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.

5. Adatkezelés korlátozásához való jog

Kérésére korlátozzuk az adatkezelést, ha az alábbi feltételek valamelyike teljesül:

személyes adatok vitathatósága, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi a személyes adatok pontosságának ellenőrzését;

az adatkezelés jogellenes, és ellenzed az adatok törlését, ehelyett azok felhasználásának korlátozását kéred;

már nincs szükségünk a személyes adatokra adatkezelés céljából, de igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez;

ellenzi az adatkezelést, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy adatkezelésünk jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az te jogos indokaiddal szemben.

Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, a személyes adatokat a tárolás kivételével csak a felhasználó hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogai vélelme érdekében, vagy az Európai Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.

6. Adathordozáshoz való jog

Jogosult vagy arra, hogy ne terjedjen ki rád az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen – ideértve a profilalkotást is – alapuló döntés hatálya, amely rád nézve joghatással járna vagy hasonlóképpen jelentős mértékben érintene.

7. Tiltakozás joga

Jogosult vagy arra, hogy a saját helyzeteddel kapcsolatos okokból bármikor tiltakozz személyes adataidnak közérdekű vagy az adatkezelőkre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges adatkezelés, vagy az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges kezelés ellen, ideértve az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást is. Tiltakozás esetén az adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha azt olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek a te érdekeiddel, jogaiddal és szabadságoddal szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

8. Automatizált döntéshozatal egyedi ügyekben, beleértve a profilalkotást

Jogosult vagy arra, hogy ne terjedjen ki rád az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen – ideértve a profilalkotást is – alapuló döntés hatálya, amely rád nézve joghatással járna vagy hasonlóképpen jelentős mértékben érintene.

9. Visszavonás joga

A Felhasználó jogosult az adatkezelés visszavonására.

10. Bírósághoz fordulás joga

Jogainak megsértése esetén az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhatsz. A bíróság az ügyben soron kívül jár el.

11. Adatvédelmi hatósági eljárás

Panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni:

Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.

Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.

Telefon: 0613911400

Fax: 0613911400

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

Weboldal: http://www.naih.hu

X. További rendelkezések

E tájékoztatóban fel nem sorolt adatkezelésekről az adat felvételekor adunk tájékoztatást.

Tájékoztatunk, hogy a bíróság, az ügyész, a nyomozó hatóság, a szabálysértési hatóság, a közigazgatási hatóság, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, a Magyar Nemzeti Bank, illetőleg jogszabály felhatalmazása alapján más szervek tájékoztatás adása, adatok közlése, átadása, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátása végett megkereshetik az adatkezelőt.

Az Adatkezelők a hatóság részére – amennyiben a hatóság a pontos célt és az adatok körét megjelölte – személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges.